Trainingen deelnemers

De deelnemers hebben de communicatietraining 'Motiveren tot therapietrouw bij HVZ-patiënten' gevolgd. Daarnaast krijgen zij de beschikking over handige tools:

 

Beter medicijngebruik bij hart- en vaatziekte patiënten

Ook wordt ruim aandacht besteed aan de HVZ-patiënt zelf. Door het inzetten van een onderzoeker die getraind wordt in het houden van diepte-interviews gaan we proberen te achterhalen wat achterliggende redenen zijn om medicatie niet volgens voorschrift te gebruiken en welke interventies van zorgverleners op prijs worden gesteld en een positieve invloed kunnen hebben op het medicijngebruik.

Deelnemers

De deelnemers zijn apothekers en (-assistenten), huisartsen, POH-ers en virtual ward verpleegkundigen met specialisatie hart- en vaatziekten. Ze zijn afkomstig uit vijf door de stad verspreide FTO’s: farmacotherapeutisch overleg, een periodiek overleg van apothekers en huisartsen in een wijk. 

Doelstelling Proeftuin Therapietrouw

De primaire doelstelling voor dit project is dat gedurende een periode van zeven maanden apothekers minstens vijfhonderd ‘ontrouwe’ patiënten opsporen, voor hen triage uitvoeren om vervolgens indien nodig een vervolgactie te plannen en/of uit te voeren. De secundaire doelstelling is dat daar waar actie daadwerkelijk nodig is, er met tachtig procent van de patiënten het geneesmiddelgebruik wordt besproken. De onderzoeksopzet is vervat in onderstaand schema:

Onderzoeksopzet proeftuin therapietuinj

Meer informatie

De Proeftuin Therapietrouw Amsterdam wordt mogelijk gemaakt door ZonMw