Privacyverklaring

Stichting bureau Sigra verwerkt persoonsgegevens van samenwerkingspartners, leveranciers en medewerkers. Sigra hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Sigra is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 maart 2021 .

Gebruik van persoonsgegevens

Sigra verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verwerken:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • Functie / beroep / bedrijfsnaam
 • Financiële gegevens
 • Contractgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Sigra verwerkt geen bijzondere gegevens aangaande ras of etnische afkomst; politieke opvattingen; godsdienst of levensovertuiging; lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie; gezondheid; seksuele leven; strafrechtelijk verleden.

Doel van de verwerking

Sigra verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • het kunnen uitvoeren van overeenkomsten
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal

 

Bewaartermijnen

Sigra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

In het kader van onze dienstverlening hanteren wij voor de volgende categorieën van persoonsgegevens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst:

 • Naamgegevens
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Contractgegevens
 • Beroep en betrekking

 

De grondslag voor deze bewaartermijn is deels wettelijk vastgelegd en is deels noodzakelijk voor uitvoer van de overeenkomst óf de verwerking heeft betrekking op gegevens die openbaar gemaakt zijn door de betrokkene zelf.

Verstrekking aan derden

Sigra verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Sigra neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Sigra werkt alleen samen met partijen waarmee goede afspraken zijn gemaakt.

Daarnaast maakt Sigra in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, zoals bijvoorbeeld Linkassist van POINT, waarmee medische gegevens worden uitgewisseld. Omdat deze leveranciers het systeem goed moeten kunnen onderhouden, en moeten kunnen handelen in geval van problemen is het mogelijk dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Dat leggen we vast in ‘verwerkersovereenkomsten’. Daarvoor gebruiken we de branche-standaard van ActiZ/BoZ; u kunt deze zelf ook inzien op AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting bureau Sigra heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) in dienst. U kunt de FG bereiken via privacy@Sigra.nl.