'Anders werken' en 'anders opleiden'

Voor goede zorg in de toekomst is niet alleen verbetering nodig, maar radicale verandering. Om die reden zijn de samenwerkingsverbanden ZONN en SPINOV aan de slag met 'anders werken' en 'anders opleiden'. Omdat de waan van de dag een uitdaging kan vormen in het denken en doen buiten bekende kaders, nodigden de kerngroepen van beide netwerken hun deelnemers uit om onder begeleiding van FutureConsult het goede gesprek te voeren over de toekomst. Welk soort studenten leiden we op? Welke gevolgen zijn er voor opleiden en ontwikkelen in de organisaties, voor ROC’s, hogescholen en universiteiten?

Individu versus collectief

Deelnemers besloten in groepjes welke ‘kernonzekerheden’ volgens hen bepalen hoe de toekomst zich gaat ontvouwen. Welke trends die we nu zien hebben veel invloed op de hoofdvraag, maar laten zich moeilijk voorspellen? In veel groepjes kwam ‘het collectief dragen van zorg’ versus ‘ieder voor zich’ op één of andere manier aan bod. Vertrouwen of acceptatie van technologie vormde een andere veelbesproken onzekerheid. Dat geeft aan dat deelnemers niet alleen verwachten dat technologie een grote invloed gaat hebben, maar dat zij ook nog voor kunnen stellen dat er een maatschappelijke tegenbeweging denkbaar is.

Fitfluencer

Ook de rol van preventie vormde een interessant gespreksonderwerp. In combinatie met de trend ‘vraaggericht onderwijs op maat’ ontstond het beeld van de ‘Fitfluencer’: het zorgonderwijs wordt voor een groot deel al geïntegreerd in het basisonderwijs.

Vervolg

De middag gaf een interessante inkijk in waar het netwerk van regionale opleidingspartijen kansen ziet en waar ze zich zorgen om maakt. Waardevolle input voor het kernteam in het maken van de plannen voor komend jaar. De inhoudelijke input wordt in het eerstvolgende overleg van de kerngroepen besproken.  

Waarom scenariodenken?

Door middel van scenario’s krijgen mensen een nieuwe, gedeelde kijk op de toekomst van hun eigen organisatie. Het voorkomt tunnelvisie en helpt om na te denken over minder gunstige, maar niet onwaarschijnlijke scenario’s.

Het scenariodenken heeft verschillende voordelen. Het uiteindelijk doel is om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen, zowel positief als negatief. Scenarioplanning lokt bovendien creatief nadenken over de toekomst uit. Door middel van scenario’s krijgen mensen een nieuwe, gedeelde kijk op de toekomst van hun eigen organisatie. Het voorkomt tunnelvisie en helpt om na te denken over minder gunstige, maar niet onwaarschijnlijke scenario’s.
En scenarioplanning is ook een zeer geschikte methode als toetsingskader voor duurzaam beleid. Aandacht voor langer termijn denken komt duurzaam beleid in de zorg ten goede.

Toolkit scenariodenken

Om gesprekken op gang te brengen over de mogelijke toekomst heeft Sigra een toolkit scenariodenken samengesteld, op deze pagina vind je tools en inspiratie.


Leren & Opleiden

De basis van een goede, op de toekomst gerichte zorg en welzijn ligt bij voldoende en goed opgeleide professionals. Sigra verbindt werkgevers in de sector, het onderwijs en andere belanghebbenden zodat het aanbod vanuit het onderwijs en de vraag van werkgevers op elkaar aansluiten. Samen kijken we hoe we meer en anders kunnen opleiden.

De deelnemers aan jaarlijkse bijeenkomst maken deel uit van de netwerken SPInOV en ZONN. Samen zorgen zij ervoor dat er in hun regio voldoende en gekwalificeerde zorgprofessionals zijn, zodat de kwaliteit van de patiëntenzorg op niveau is.

Strategische Planning Initiële Opleidingen Verpleegkunde (SPInOV) is een samenwerking van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, GGZ organisaties en mbo en hbo opleidingsorganisaties. Inspelend op de arbeidsmarkttekorten willen ze gezamenlijk voldoende en kwalitatief goede opleidingsplekken en stageplaatsen in de regio Groot-Amsterdam creëren.
Samen werken zij aan de regionale strategische opleidingsplanning voor de initiële verpleegkunde opleidingen in het mbo en hbo.

Zorg Opleidingen Noordwest Nederland (ZONN) is een netwerk van universitair medische centra, ziekenhuizen, Ambulance Amsterdam en Amsterdam UMC/ AmstelAcademie. De deelnemers maken afspraken over het aantal opleidingsplaatsen voor gespecialiseerde verpleegkundigen en voor medisch ondersteunende functies.
 

Foto van input opgehaald bij de bijeenkomst

Meer informatie