De term LVB staat voor licht verstandelijke beperking. Deze beperking zie je meestal niet. Mensen met een LVB hebben aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve vermogens en in hun adaptieve vaardigheden. Landelijk zijn er naar schatting zo’n 1,1 miljoen mensen met een LVB. Mensen met een LVB hebben vaak meer moeite om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Vaak worden ze, omdat het gaat om een niet-zichtbare beperking, stelselmatig overschat en overvraagd. Daarom is vroegtijdige herkenning en, wanneer nodig, passende begeleiding van groot belang. 

Expertisenetwerken (L)VB Jeugd en LVB 18+

Kinderen en jongeren met een (licht-)verstandelijke beperking hebben vaak andere behoeften aan zorg en ondersteuning dan volwassenen met een (L)VB. Daarom zijn er twee verschillende expertisenetwerken actief: het expertisenetwerk Jeugd (L)VB en het expertisenetwerk LVB 18+. Beide netwerken werken nauw samen.

De netwerken bestaan uit de zorgorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor mensen met een (L)VB in Amsterdam, Cliëntenbelang, Jeugdplatform Amsterdam, de gemeente Amsterdam en het Zorgkantoor. In de netwerken zorgen zij samen voor een passend, samenhangend en sluitend aanbod voor deze doelgroep.

De doelstellingen van de expertisenetwerken zijn:

  1. Het delen van kennis en expertise tussen professionals.
  2. Het ophalen van signalen van de werkvloer over hiaten in het aanbod en overige knelpunten in het zorgaanbod.
  3. Het analyseren van deze signalen en knelpunten en zorg dragen voor een oplossing.
  4. Overzicht houden over overleggen, projecten, onderzoeken en initiatieven rondom (L)VB in de stad, daaraan bijdragen en deze aan elkaar verbinden.

De zorgorganisaties hebben hun afspraken vastgelegd in een convenant. Hierin staan de concrete uitwerkingen van de doelstellingen en bijbehorende organisatiestructuur van het netwerk. De convenanten zijn hieronder te downloaden.

Zorgorganisaties expertisenetwerk LVB
Expertisenetwerk Jeugd (L)VB
Leden expertisenetwerk LVB18+
Expertisenetwerk LVB 18+

Activiteiten van de netwerken

Beide expertisenetwerken organiseren regelmatig netwerkbijeenkomsten en online webinars over relevante thema’s. Zo zorgen zij voor onderlinge kennisdeling en netwerken. 

Webinars 2022

In het najaar van 2022 organiseerde het Expertisenetwerk LVB18+ een reeks webinars over kwetsbaarheid en LVB in de grote stad. De webinars zijn heel goed bezocht! Elk webinar had een andere focus. De reeks is hier terug te kijken. 

Deskundigheidsbevordering

Je kunt de Expertisenetwerken benaderen voor deskundigheidsbevordering. Wil jouw organisatie meer weten over een bepaald thema? Of missen jouw medewerkers kennis over een onderwerp? Geef het via de coördinatoren door aan het expertisenetwerk (L)VB. Het netwerk matcht jouw aanvraag met een training van één van de partners of stelt een training op maat samen. Denk hierbij aan trainingen voor verschillende deskundigheidsniveaus over thema’s zoals:

•    Observeren als ondersteuning van procesdiagnostiek bij jonge kinderen met een (L)VB
•    Behandelen van gedragsproblemen bij tieners met een (L)VB
•    Omgaan met ouders met een (L)VB
•    Het herkennen van psychopathologie bij mensen met een (L)VB
•    Effectief communiceren met mensen met een (L)VB
•    Omgaan met seksualiteit, seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een (L)VB
•    Begeleiden van forensische problematiek bij jongeren en volwassenen met een (L)VB

De trainingen en workshops worden afgestemd op de doelgroep.

Waar kan ik als professional terecht met vragen?

Heb je een vraag aan de netwerken, neem dan contact op met de coördinator (zie gegevens onderaan de pagina). 

Waar kan ik als cliënt, naaste of verwijzer terecht met vragen?

Cliënten, verwijzers en verwanten kunnen terecht bij het Buurtteam of het Ouder en Kindteam. Via de website ikzoekjeughulp.nl vind je als professional, ouder of jongere informatie over het aanbod specialistische jeugdhulp in (onder andere) Amsterdam.  Voor onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen cliënten terecht bij MEE Amstel en Zaan of Cliëntenbelang Amsterdam.

Het Expertisenetwerk Jeugd (L)VB is nauw verbonden aan de ontwikkelagenda Jeugd Amsterdam en Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel (DUO). Een gezamenlijke agenda van gemeente Amsterdam en DUO, het Ouder en Kindteam, de gecertificeerde organisaties, de kernpartners (hoog)specialistische jeugdhulp, Cliëntenbelang en de huisartsen. Het Expertisenetwerk Jeugd (L)VB vergroot de kennis over de doelgroep (L)VB door actief aan te sluiten bij bestaande (gebieds)-netwerken in de stad. 

Jaaragenda

Beide netwerken stellen jaarlijks een agenda op waarin zij vastleggen waar ze in dat jaar aandacht aan besteden.


 

 

 

Meer informatie