Rechten en plichten met betrekking tot gegevensverwerking staan vast in gezamenlijke overeenkomst

Sigra schakelde medio 2022 de mogelijkheid om een transmuraal incident te melden via de app of website uit. Het was namelijk niet duidelijk in hoeverre de verwerking van persoonsgegevens die gepaard gaat met een TIM-melding voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vereist dat partijen betrokken bij gegevensverwerking hun rechten en plichten vastleggen in een Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken Overeenkomst (GVO). Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) en juristen van de bij het Transmuraal Platform betrokken instellingen stelden een overeenkomst op waarin alle partijen zich konden vinden. Sigra coördineerde het proces. Het resultaat is dat er nu een overeenkomst is die door alle bij TPA betrokken bestuurders is ondertekend.

Wat is er veranderd?

De Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken Overeenkomst Transmuraal Incident Melden brengt de volgende veranderingen met zich mee: 

  • Voor melders van incidenten is er niets gewijzigd. Voorafgaand aan een melding is er geen toestemming van de patiënt nodig. Dit geldt alleen voor het melden van calamiteiten. Hiervoor hebben alle instellingen een eigen, niet aan TIM gelieerd, protocol.
  • Twee jaar na afhandeling van incidenten worden de TIM-meldingen geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot personen (patiënt, melder en andere betrokkenen). De anonieme gegevens kunnen nog wel in de statistieken worden meegenomen. Dit is essentieel in het streven naar dataminimalisatie. Dat houdt in dat je als organisatie niet meer gegevens mag verzamelen dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel. Met softwareleverancier MDL Solutions zijn hier nadere afspraken over gemaakt.
  • In de overeenkomst is de rol die Sigra vervult in het faciliteren van het meldsysteem nader omschreven. 

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het melden van een transmuraal incident is als volgt omschreven:

Art. 6 lid 1 sub b AVG: Uitvoering van een overeenkomst
Het oorspronkelijk doel is de behandelingsovereenkomst waarin de hulpverlener bij de uitvoering daarvan handelt in overeenstemming met zijn verantwoordelijkheden die voortkomen uit de geldende professionele standaard en kwaliteitsstandaarden. Afwijkingen (incidenten) van de standaarden, het melden daarvan en het verbeteren van zorg ligt in het verlengde van de behandelingsovereenkomst. 

Art. 6 lid 1 sub c AVG: Voldoen aan een wettelijke verplichting
In dit kader is dat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz): het aanbieden van goede zorg die van goede kwaliteit is en van een goed niveau: doeltreffend, doelmatig, tijdig, veilig en cliëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.

Meer informatie