Regionaal en domein overstijgend samenwerken

De aanwezigen benadrukten nogmaals dat regionaal samenwerken cruciaal is om organisatie-overstijgende vraagstukken aan te pakken.


Om regionaal te komen tot een innovatieve aanpak, zullen we met z’n alle moeten denken hoe we de kracht van samenwerkingspartners kunnen gebruiken om zorg en welzijn anders in te gaan richten. Hoe kunnen we het écht anders doen?

Domeinoverstijgend samenwerken vraagt om een nauwe verbinding tussen zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten en de regionale zorgverzekeraar. Zo zijn de handen ineengeslagen met Zorg & Zekerheid om de juiste route te bepalen met betrekking tot het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de coördinatie van de transformatiegelden. Om die reden sloot ook Zorg & Zekerheid bij deze vergadering overleg aan. Daarnaast is de stuurgroep Amstelland al gestart. Daaraan nemen de Wethouder van Amstelveen (namens de Amstelland gemeenten), Zorg en Zekerheid en de vertegenwoordiger van de Compacte Regiobestuurstafel deel. De regiovisie en de thema’s Ouderen, Preventie en Mentale Gezondheid worden hier bijvoorbeeld gezamenlijk opgepakt. Op 14 maart kwam de stuurgroep voor het eerst bijeen. We zijn in gesprek met de gemeente Haarlemmermeer om ook die samenwerking verder vorm te geven.

Project 21e- eeuwse vaardigheden medewerkers Amstelland-Meerlanden

Een ander mooi voorbeeld van een nieuwe regionale samenwerking is het project '21e eeuwse vaardigheden medewerkers Amstelland-Meerlanden'. Samen met medewerkers, cliënten, patiënten en inwoners verkennen we wat de veranderde zorg- en ondersteuningsvraag voor hen betekent. We bespreken wat de professionals nodig hebben om zich optimaal voor te bereiden op de 21ste eeuw en hoe het gesprek te voeren zowel binnen de organisaties als in de wijken. Op 14 februari trapten we het project af met een pitch en het thema staat ook de komende periode regelmatig op de agenda.

Meer informatie en of vragen

We kijken uit naar nog meer vruchtbare samenwerkingen komende periode in de regio Amstelland-Meerlanden. Voor meer informatie over de Compacte Regiobestuurstafel kan je contact opnemen met Sanne Janssen sjanssen@sigra.nl. Voor meer informatie over de route met betrekking tot het IZA en de transformatiegelden kan je contact opnemen met Christèle Warmerdam cwarmerdam@sigra.nl.
 

De Compacte Regiobestuurstafel is als volgt samengesteld:

  • Sophia de Rooij, regiovoorzitter, domein ziekenhuiszorg
  • Jeroen Lambriks, domein ouderenzorg
  • Jacomien de Jong, domein huisartsenzorg
  • Fred Paling, domein mentale zorg
  • Esselien de Leeuw, domein welzijn
  • Susan Veenhoff, domein gehandicaptenzorg
  • Lilian Tham, domein jeugdhulp
  • Anna van der Hulst, domein openbare gezondheidszorg/GGD