Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) en Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging (IOW)

RegioPlus is druk bezig met alle voorbereiding voor de verlening. Het doel van RegioPlus is om het aanvraagportal voor nieuwe opleidingsactiviteiten in het schooljaar 2023-2024 vanaf 1 augustus 2023 open te stellen. Met deze regeling kunnen bestaande aanvragen worden verlengd, en nieuwe aanvragers kunnen een subsidieaanvraag indienen. Voor het nieuwe studiejaar is het plan om samenwerking rond opleiden te bevorderen door middel van een tegemoetkoming. Specifiek voor zorgaanbieders in de wijkverpleging komt er zelfs een extra tegemoetkoming voor samenwerking.

Opleidingscategorieën

Je hebt drie weken de tijd om subsidie aan te vragen, van 1 tot en met 20 augustus. De opleidingsactiviteiten zijn onderverdeeld in drie categorieën:
A (BBL en derde leerweg trajecten),
B (HBO duaal, deeltijd en Associate Degree), en
C (trajecten voor training en ontwikkeling van minimaal 3 uur).

Subsidiabele periode en stimuleren samenwerking

De subsidiabele periode loopt van 21 augustus 2023 tot en met 31 augustus 2024, maar voor activiteit A en B mogen de trajecten niet starten vóór 21 augustus 2023. Activiteiten onder categorie C zijn subsidiabel van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024, maar de opleiding mag niet vóór die datum beginnen. Een belangrijke toevoeging ten opzichte van het vorige jaar: deze regeling stimuleert samenwerking tussen organisaties, wat de mogelijkheden biedt om (nieuwe) medewerkers op te leiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Webinar: alle ontwikkelingen rondom SectorplanPlus toegelicht

Ontdek alle ontwikkelingen rondom de SectorplanPlus-subsidies tijdens ons webinar op maandag 31 juli van 13.30 tot 14.30 uur. We bespreken SectorplanPlus-TAZ 23-24 en de verlenging van 22-23.

Stel je vragen via de chat tijdens het online event, we geven direct antwoord of reageren later via onze gebruikelijke kanalen.

Klik hier om deel te nemen aan het webinar vanaf 13.30 uur op maandag: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNjYTJmZjMtNDU4OC00MDE1LThlY2QtOTJhNzI1NTAxMzYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218f26028-b53b-4cb2-bcef-a333844d69c0%22%2c%22Oid%22%3a%22fcf25a9e-b79e-4164-afe9-f9ce79a08a47%22%7d

Kun je er niet bij zijn? Geen probleem. We nemen het webinar op en delen achteraf de link, zodat je het op een geschikt moment kunt beluisteren.

SectorplanPlus

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt werkgevers in zorg en welzijn een meerjarige subsidie genaamd SectorplanPlus aan. Deze subsidie heeft als doel actief bij te dragen aan opleidingsprojecten die zich richten op:

  • Het aantrekken van nieuwe medewerkers.
  • Het ondersteunen van werknemers die met ontslag geconfronteerd worden.
  • Het behouden van huidige medewerkers (vanaf tijdvak vier).
  • Het bevorderen van opscholing door middel van kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.


Binnen de Sigra-regio biedt Sigra ondersteuning aan zorg- en welzijnsorganisaties bij het aanvragen en verantwoorden van deze subsidie.

sectorplanplus

Meer informatie