Onze missie

Alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden. Samen gaan we voor vitale, gezonde inwoners en professionals in onze regio. Samenwerkingsverband SIGRA inspireert en verbindt partners in zorg & welzijn. We doen dit met 120 organisaties met totaal meer dan 130.000 professionals, voor 1,8 miljoen inwoners in de regio’s Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

SIGRA staat voor de volgende overtuigingen:

 • De cliënt/patiënt is in staat de regie over eigen welzijn, zorg en behandeling te voeren en te behouden, al of niet gesteund door informele zorg, professionele zorgverleners en welzijnsprofessionals en technologische hulpmiddelen;
 • Door voortdurende aandacht voor preventie, de verbetering van de gezondheidszorg, de verbinding tussen zorg en welzijn neemt het welzijn en de gezondheid van de burgers in de stad en in de regio toe;
 • Gezondheidszorg is van hoog niveau; toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar; basiszorg dichtbij huis en gespecialiseerde zorg gecentreerd;
 • De kwaliteit en veiligheid van zorgverlening, ondersteuning en informatieoverdracht is verankerd in alle zorgprocessen en zorgketens en in netwerken op het gebied van zorg en welzijn;
 • Verbinding en samenwerking tussen zorg en welzijn is optimaal en verankerd. Door de bundeling van krachten is integraal en op elkaar afgestemde dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn mogelijk.
 • Er is sprake van optimale én proactieve samenwerking op alle niveaus van deelsectoren, instellingen en organisaties, met zo min mogelijk barrières in de transfer van cliënten en patiënten en rekening houdend met een voortdurend veranderende context;
 • Er zijn voldoende zorg- en welzijnsprofessionals beschikbaar, op de juiste plek en met de juiste kwalificaties.

Speerpunten

 • Integrale Zorg en Welzijn
  SIGRA streeft naar integrale zorg en welzijn, waarin alle organisaties optimaal samenwerken in zorgketens en netwerken, opdat de patiënt of cliënt de best mogelijke zorg en ondersteuning krijgt. SIGRA streeft naar transparante en optimale samenwerking met stakeholders als gemeente(n), belangenorganisaties en financiers van zorg en welzijn. SIGRA ondersteunt en bevordert de totstandkoming van keten- en netwerksamenwerking van, en de informatieoverdracht tussen alle zorg- en welzijnsaanbieders en met de patiënt/cliënt en zijn mantelzorgers. Kwaliteit en veiligheid van zorgverlening, medewerkers en informatieoverdracht staan daarbij voorop.
 • Preventie
  Preventie heeft een centrale plaats in de gezondheidszorg. Gezonder eten, niet roken, minder drinken en meer bewegen bevordert de gezondheid en vermindert de vraag naar zorg. Ook professionele zorgverleners hebben daarin een taak, evenals welzijnsprofessionals. Zij signaleren, nemen het voortouw en geven het goede voorbeeld van een gezonde leefstijl.  
 • Participatie – meedoen maakt gezond
  Veel gezondheidsproblemen staan niet op zich, maar hangen samen met gedrag en de sociale omgeving (gezin, relaties, werk, inkomen, opleidingsniveau en wonen). Participatie – in de maatschappij, werk en opleiding – bevordert het welbevinden en de gezondheid. SIGRA levert een bijdrage aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de burger, door informele zorg te versterken, de samenwerking tussen zorg en welzijn te versterken en de inzet van doelmatige technologie en e-health te bevorderen.

De missie en visie krijgt vorm binnen de drie programma's van SIGRA