De ambitie van de regio

De zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Noord-Holland Noord hebben de ambitie om in 2030 de gezondste regio van Nederland zijn. Daarvoor zetten ze in op de beweging van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag, oftewel op Positieve Gezondheid. 

De zorg in Noord-Holland Noord staat onder druk

Als er niets gebeurt, dreigt de zorg vast te lopen. In NHN staan de betrokken partijen voor een forse toegankelijkheidsopgave van het brede zorg- en sociaal domein. De zorgvraag neemt toe door de oplopende vergrijzing (aandeel 80+’ers groeit van 5% naar 10% tussen nu en 2040).  

Tegelijkertijd merken organisaties nu al dat de zorg vastloopt, door bijvoorbeeld een haperende doorstroom (aantal verkeerde-bed-dagen steeg met 50% tussen 2017 en 2022). De reden is het personeelstekort: 1.700 mensen te kort. Als we het op korte en middellange termijn niet radicaal anders doen, stijgt het verwachte personeelstekort tot zo’n 4.600 tot 9.800 in 2032. Dit zet de toegankelijkheid en de kwaliteit van het zorg- en sociaal domein in onze regio onder onaanvaardbaar hoge druk.  

Dit heeft ook negatieve impact op de kwaliteit van leven, het functioneren en participeren en leidt tot uitval van mensen die essentieel zijn voor het functioneren van onze maatschappij. De samenwerkende partijen moeten dus met elkaar aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken en deze vraagstukken regionaal oplossen en adresseren. De zorgsector, de politiek en de maatschappij nemen samen de verantwoordelijkheid in de maatschappelijke opgave om toe te werken naar een meer vitale samenleving en toekomstbestendige zorg (toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief).  

Kernvraagstuk is de toegankelijkheid van zorg 

Meer personeel werven is niet de (enige) oplossing. Er moet een regiobrede verandering van het zorg- en welzijnsdomein uitgevoerd worden: het werk anders inrichten om zo de zorgvraag te dempen en de werklast aan te kunnen. Om hierop in te zetten, is voor de komende jaren een aantal prioritaire gebieden bepaald:  

 1. Preventie en ketenaanpakken 
 2. Arbeidsbesparende alternatieven 
 3. Slimme substitutie 
  Personele instroom bevorderen en uitstroom beperken 
 4. De acute zorgketen 

Personeelstekorten zijn onze gemeenschappelijke taal voor oplossingen 

De samenwerkingspartners verwachten dat zij door het opschalen van de lopende initiatieven en de inzet op de vier oplossingsrichtingen, het oplopende personeelstekort fors weten te verminderen. Het tekort van 9.800 reduceren we met ongeveer 7.000 personen. Toch resteert nog een gat van 2.800 waarvoor we de aankomende tijd op zoek gaan naar oplossingen. Dit plan is een startpunt, geen eindpunt, voor de veranderingen die we als regio willen doorvoeren.  

Met lopende en nieuwe initiatieven geven we de verandering vorm

De eerste stappen voor verandering zijn gezet: er zijn 140 initiatieven opgezet; waarvan een aantal in samenwerking tussen partners. Dit is niet genoeg om de toegankelijkheidsopgave op te lossen. Daarom wordt ingezet op vier oplossingsrichtingen:  

 1. Inzetten op preventie: voorkomen en ombuigen zorgen welzijnsvraag 
 2. Goede voorbeelden delen, opschalen en monitoren 
 3. Vergroten interesse voor de zorg en welzijn en behouden van personeel 
 4. Transformatie van ziek naar gezond (inclusief domein overstijgende bekostiging en ketenaanpakken).  

Voor elk van deze oplossingsrichtingen zijn aanvullende initiatieven geïdentificeerd waarmee we impact maken. Deze initiatieven gaan we gezamenlijk uitvoeren in een integrale transformatie. Hoe we dat doen en hoe dat bekostigd wordt, lees je in het uitgebreide regioplan. Het plan is gepubliceerd op de website van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en hieronder te downloaden. 

  In het regioplan staan de volgende stappen:   

 1. Het structureel borgen van de regionale governance  
 2. Het uitwerken en uitvoeren van integrale transformatieplannen/ initiatieven  
 3. Het realiseren van de randvoorwaarden voor succes, zoals uitbreiding naar de Wlz en Wmo om het personeelstekort integraal aan te kunnen pakken  
 4. Het uitvoeren van regionale afspraken. De betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat zij samen de veranderingen kunnen maken die nodig zijn om de zorg in Noord-Holland Noord toegankelijkheid en van hoge kwaliteit te houden. Dit plan is een belangrijke eerste stap in die richting. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jolanda Buwalda, voorzitter Sigra/ZWplus bestuurstafel Noord-Holland Noord.