Crisisoverleg VVT

Sigra ondersteunt het VVT crisisoverleg (Amsterdam/Flevoland) en verzorgt de informatievoorziening over de bezetting van de CovidUnits aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

In samenwerking met ROAZ is een afstemmingsoverleg opgezet met contactpersonen van de coördinatiepunten tijdelijke zorg (COVID, ELV, GRZ) van overige regio's in ROAZ NoordWest6 (onder meer Noord Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland).

Ook komt het HR-netwerk Care elke twee weken bijeen om zaken over COVID-19 af te stemmen.

RAGA

Transfermedewerkers van het Regionaal Aanmeldportaal Zorg Groot Amsterdam (RAGA) werkten vanuit het Sigra kantoorpand om patiënten snel door te plaatsen naar een lege plek. Na afname van de tweede coronagolf en afbouw van de samenwerking, is samen met het ROAZ een opschalingsplan opgesteld. Als het nodig is, kan het RAGA weer snel opstarten.

Crisisoverleg gehandicaptenzorg

Sigra ondersteunt de afstemming onder gehandicaptenzorg-organisaties (GHZ-organisaties) in Amsterdam-Flevoland. We inventariseren de capaciteit van de cohortverpleging van de aanbieders in Noord-Holland en stemmen het plan van aanpak ‘Regionale covid-19 unit GHZ’ af met alle regio’s in Noord-Holland.

Laptops, tablets en smartphones voor cliënten

Er zijn verschillende initiatieven gestart om devices zoals laptops, tablets en smartphones voor cliënten te organiseren. Met zo’n device kunnen zijn bijvoorbeeld contact onderhouden met naasten en zorgverleners. Sigra brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Digitale overdracht beelden en verslagen

Door corona worden patiënten vaker van het ene ziekenhuis naar het andere overgedragen. Het Twiinproject DVDExit is versneld om landelijke uitwisseling van radiologiebeelden en verslagen mogelijk te maken.

Capaciteit covid-19 Cohort-units zichtbaar

POINT is een digitaal samenwerkingsplatform waarmee zorgverleners die betrokken zijn bij patiënttransfer informatie met elkaar kunnen delen. Ook de capaciteit van de covid-units is er zichtbaar. Het ROAZ heeft daardoor direct inzage.

Ook is er een speciaal corona-formulier ontwikkeld voor eenduidige informatieoverdracht.

Ondersteuning coronatesten voor GGD

Sigra zorgt voor een veilige netwerk infrastructuur voor de GGD’en om coronatesten te kunnen uitvoeren en de resultaten kunnen terugkoppelen naar iedere Nederlander.

Logo alleen samen krijgen we corona onder controle