Stip op de horizon

In afstemming met zorgkantoor Zilveren Kruis, gemeente Amsterdam en Cliëntenbelang is er een ‘stip op de horizon’ geformuleerd voor Amsterdamse verpleeghuiszorg 2025. In deze stip is de gewenste situatie beschreven. Op basis van ‘de stip’ zijn projecten geformuleerd om tot deze gewenste situatie te komen. Het zorgkantoor heeft hier aanvullende middelen voor beschikbaar gesteld (het regionale ontwikkelbudget).

Stip op de horizon: Amsterdamse verpleeghuiszorg in 2025

In 2025 ervaren cliënten in Amsterdamse verpleeghuizen persoonlijke en professionele aandacht voor de zorg en daaraan gerelateerde welzijnsvragen waar zij mee kampen. De toegenomen complexiteit van de zorgvragen kunnen wij hanteren en er is structureel aandacht voor de familie en de vrienden (systeem) van de cliënt. Dit niet alleen tijdens het verblijf in het verpleeghuis, maar ook daarvoor zodat de overgang naar een verpleeghuis geen schok is, maar als een warme ervaring wordt beleefd. 

Diversiteit

De diversiteit van de Amsterdamse bevolking reflecteert zich in het aanbod van de zorg. Voor elke Amsterdammer -ongeacht zijn culturele of religieuze achtergrond dan wel zijn seksuele oriëntatie is een plek binnen de Amsterdamse ouderen(verpleeghuis-)zorg te vinden waarin hij of zij zich thuis kan voelen. 

Voldoende woonzorglocaties

De groeiende populatie ouderen die recht heeft op een Wlz-indicatie weet die, binnen een locatie of thuis, te verzilveren. Dat betekent dat de groei van verpleeghuiszorg zowel thuis als op verpleeghuiszorglocatie gefaciliteerd moet worden. Dit vraagt om voldoende geschikte woonzorglocaties. 

Visie op werkgeverschap

Goede zorg vraagt medewerkers die zich toegerust en ondersteund voelen om hun werk goed te doen, in hun werk voldoening kunnen vinden en voldoende loopbaanmogelijkheden ervaren. Zij zijn trots op hun werk en voelen zich gewaardeerd door de organisatie waar zij werken. Deze visie op werkgeverschap is een belangrijk element van onze toekomstvisie. Mooi werk in een mooie stad en in een mooie branche. Het impliceert onder andere aandacht van alle betrokkenen (werkgever en gemeente) voor aanvaardbare nabije huisvesting van medewerkers en bereikbaarheid van de werkplek. 

Projecten RAK

 • Werken is leren, leren is werken 
 • Warme overdracht, zachte landing
  Met dit project willen we de rol van de cliënt en zijn naasten als eigenaar van het verhuisproces versterken. De cliënt en zijn naasten ervaren een comfortabele overgang naar het verpleeghuis. Daarin speelt de ‘spin in het web’ van de betreffende organisatie een verbindende rol tussen alle betrokken partijen.
 • Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt
  Met dit project willen we de naasten op een positieve manier betrokken houden bij het leven van de bewoners. Dit doen we door zorgmedewerkers beter toe te rusten om samen te werken met naasten in het dagelijkse leven, maar ook als het spannend en moeilijk wordt. Daarnaast ontlasten we naasten, zorgmedewerkers en medebewoners wanneer er sprake is van complexe samenwerkingsvraagstukken.
 • Strategisch Arbeidsmarkt Platform Planning Opleidingsplaatsen (SAPPO) 
 • Technologische innovaties, voor betere kwaliteit van zorg

  Door technologie in te zetten, lossen we knelpunten op voor cliënten, naasten, medewerkers en leveranciers. Deelnemende zorgorganisaties wisselen hierover informatie uit. Daarnaast zetten we in op het vergroten van de digitale vaardigheden van zorgmedewerkers.

 • Verpleeghuis Thuis
  Met dit project willen we meer cliënten thuis langdurige zorg kunnen leveren die kwalitatief hoogwaardig, veilig en financieel duurzaam is.
 • Verpleeghuiszorg voor de toekomstige Amsterdamse oudere, aandacht voor de niet-westerse migranten
  Doel: zorgaanbieders krijgen een beter zicht op de ontwikkeling van de zorgvraag van migranten met een niet-westerse migratie achtergrond. Op basis hiervan weten wat er nodig is om tot een passend zorgaanbod te komen. We ontwikkelen praktische handvatten om de medewerkers in het veld te helpen met de veranderende vragen en om te gaan met dilemma’s. 
 • Verpleeghuiszorg voor mensen met een dubbele problematiek
  Door dit project krijgen we beter zicht op de ontwikkeling van de zorgvraag van cliënten met dubbele problematiek en zien we wat er nodig is om te komen tot een passend zorgaanbod. Het gaat om cliënten met psychogeriatrische en/of somatische problematiek als ook GGZ problematiek. 
 • Implementatie Wet Zorg en Dwang in de wijk
  Doel van dit project is een betere overgang van thuissituatie naar verpleeghuiszorg. We doen dit door een meer preventieve inzet om dwang te voorkomen en door een meer passende uitvoering van dwangzorg als dat niet kan worden voorkomen. Doel is verder dat er minder crisissituaties en ontregeling van kwetsenbare ouderen zijn bij de overgang naar WLZ (Wet langdurige zorg)- zorg door meer inzet van expertise van de specialist ouderenzorg in de wijk.
 • Doorontwikkeling aanmeldportaal; van ATZA naar verkeerstoren
 • Nachtzorg
  Doel van het project is meer duurzame en efficiënte organisatie van intramurale nachtzorg. Hierbij is er aandacht voor werkplezier. De vakinhoudelijke kennis van de verpleegkundige achterwacht wordt optimaal ingezet.
 • Specialist ouderengeneeskunde (SO); de verandering van het vak en de nieuwe rol van de SO in de eerste lijn.
  Doel is een eigentijdse SO functie. Het aanbod van medische zorg en behandeling sluit aan op de (veranderende) zorgbehoeften in de regio; waardoor continuïteit van zorg wordt geborgd en expertise met elkaar wordt gedeeld.
 • Digitale gegevensuitwisseling
  Sneller de juiste zorg op de juiste plek door efficiëntere digitale gegevensuitwisseling tussen professionals die WLZ zorg verlenen binnen de VVT en ketenpartners zoals huisarts, SEH en specialist. Het opgeleverde adviesrapport ‘Door de applicaties het bos niet meer zien’ biedt een overzicht van alle lokale, regionale en landelijke projecten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Het rapport en de bijbehorende bijlage zijn via onderstaande links te downloaden. 
     

Informatie