De Amsterdamse ouderenzorg in beweging

Met steun van het zorgkantoor Zilveren Kruis werken de VVT-organisaties hard aan duurzame oplossingen, bijvoorbeeld met nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis, investering in goed werkgeverschap en werkplezier en het verstandig toepassen van nieuwe technologie.  Een deel is in de praktijk gebracht, aan een ander deel wordt nog gewerkt. De publicatie 'Samenwerken aan een toekomstbestendige ouderenzorg in Amsterdam' laat zien hoe de Amsterdamse samenwerking dat doet en met welke resultaten. Vanuit de overzichtspagina klik je in deze interactieve PDF door naar meer informatie over het desbetreffende project. 

Download hieronder de publicatie 'Samenwerken aan een toekomstbestendige ouderenzorg in Amsterdam' 

Belangrijke elementen voor een toekomstbestendige ouderenzorg

In de projecten wordt de Amsterdamse burger intensief betrokken. Het is belangrijk dat cliënten in Amsterdamse verpleeghuizen persoonlijke en professionele aandacht ervaren voor de zorg en daaraan gerelateerde welzijnsvragen waar zij mee kampen. Dat betekent dat wij de toegenomen complexiteit van de zorgvragen kunnen hanteren en er structureel aandacht is voor de familie en de vrienden (systeem) van de cliënt. Dit niet alleen tijdens het verblijf in het verpleeghuis, maar ook daarvoor zodat de overgang naar een verpleeghuis geen schok is, maar als een warme ervaring wordt beleefd. In de projecten hebben we dan ook veel aandacht voor diversiteit, het zorgen voor voldoende woonzorglocaties en de visie op werkgeverschap.   

Diversiteit

De diversiteit van de Amsterdamse bevolking reflecteert zich in het aanbod van de zorg. Voor elke Amsterdammer -ongeacht zijn culturele of religieuze achtergrond dan wel zijn seksuele oriëntatie is een plek binnen de Amsterdamse ouderen(verpleeghuis-)zorg te vinden waarin hij of zij zich thuis kan voelen. 

Voldoende woonzorglocaties

De groeiende populatie ouderen die recht heeft op een Wlz-indicatie weet die, binnen een locatie of thuis, te verzilveren. Dat betekent dat de groei van verpleeghuiszorg zowel thuis als op verpleeghuiszorglocatie gefaciliteerd moet worden. Dit vraagt om voldoende geschikte woonzorglocaties. 

Visie op werkgeverschap

Goede zorg vraagt medewerkers die zich toegerust en ondersteund voelen om hun werk goed te doen, in hun werk voldoening kunnen vinden en voldoende loopbaanmogelijkheden ervaren. Zij zijn trots op hun werk en voelen zich gewaardeerd door de organisatie waar zij werken. Deze visie op werkgeverschap is een belangrijk element van onze toekomstvisie. Mooi werk in een mooie stad en in een mooie branche. Het impliceert onder andere aandacht van alle betrokkenen (werkgever en gemeente) voor aanvaardbare nabije huisvesting van medewerkers en bereikbaarheid van de werkplek. 

Projecten

 • Werken is leren, leren is werken 
  Met dit project willen we het werk-leer klimaat in de verpleeghuizen verbeteren. Leren als onderdeel van het werken in het verpleeghuis is inspirerend en zorgt voor gemotiveerde studenten en medewerkers. Met een goed werk-leer klimaat verbetert ook de kwaliteit van de ouderenzorg.
 • Warme overdracht, zachte landing
  Met dit project willen we de rol van de cliënt en zijn naasten als eigenaar van het verhuisproces versterken. De cliënt en zijn naasten ervaren een comfortabele overgang naar het verpleeghuis. Daarin speelt de ‘spin in het web’ van de betreffende organisatie een verbindende rol tussen alle betrokken partijen.
 • Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt
  Met dit project willen we de naasten op een positieve manier betrokken houden bij het leven van de bewoners. Dit doen we door zorgmedewerkers beter toe te rusten om samen te werken met naasten in het dagelijkse leven, maar ook als het spannend en moeilijk wordt. Daarnaast ontlasten we naasten, zorgmedewerkers en medebewoners wanneer er sprake is van complexe samenwerkingsvraagstukken.
 • Strategisch Arbeidsmarkt Platform Planning Opleidingsplaatsen (SAPPO) 
  SAPPO is een digitaal matchingsplatform van opleidingsplaatsen. Hier stemmen scholen en zorgorganisaties vraag en aanbod voor stageplaatsen op elkaar af, nu en in de toekomst. Dit helpt om vraag en aanbod van nieuwe medewerkers op elkaar af te stemmen.
 • Technologische innovaties, voor betere kwaliteit van zorg

  Door technologie in te zetten, lossen we knelpunten op voor cliënten, naasten, medewerkers en leveranciers. Deelnemende zorgorganisaties wisselen hierover informatie uit. Daarnaast zetten we in op het vergroten van de digitale vaardigheden van zorgmedewerkers.

 • Verpleeghuis Thuis
  Met dit project willen we meer cliënten thuis langdurige zorg kunnen leveren die kwalitatief hoogwaardig, veilig en financieel duurzaam is.
 • Verpleeghuiszorg voor de toekomstige Amsterdamse oudere, aandacht voor ouderen die naar Nederland gemigreerd zijn
  Doel: zorgaanbieders krijgen een beter zicht op de ontwikkeling van de zorgvraag van migranten met een niet-westerse migratie achtergrond. Op basis hiervan weten wat er nodig is om tot een passend zorgaanbod te komen. We ontwikkelen praktische handvatten om de medewerkers in het veld te helpen met de veranderende vragen en om te gaan met dilemma’s. 
 • Verpleeghuiszorg voor mensen met een dubbele problematiek
  Door dit project krijgen we beter zicht op de ontwikkeling van de zorgvraag van cliënten met dubbele problematiek en zien we wat er nodig is om te komen tot een passend zorgaanbod. Het gaat om cliënten met psychogeriatrische en/of somatische problematiek als ook GGZ problematiek. 
 • Implementatie Wet Zorg en Dwang in de wijk
  Doel van dit project is een betere overgang van thuissituatie naar verpleeghuiszorg. We doen dit door een meer preventieve inzet om dwang te voorkomen en door een meer passende uitvoering van dwangzorg als dat niet kan worden voorkomen. Doel is verder dat er minder crisissituaties en ontregeling van kwetsenbare ouderen zijn bij de overgang naar WLZ (Wet langdurige zorg)- zorg door meer inzet van expertise van de specialist ouderenzorg in de wijk.
 • Doorontwikkeling aanmeldportaal; van ATZA naar verkeerstoren
  Ouderen die zelfstandig thuis wonen, kunnen plotseling tijdelijke opvang nodig hebben. Bijvoorbeeld na een val of delier. Huisartsen en spoedeisende hulp (SEH) artsen kunnen deze patiënten bij het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg melden voor een tijdelijke opname in de ouderenzorg. Het aanmeldportaal maakt het mogelijk om via één centraal telefoonnummer snel een goede tijdelijke plek te regelen.
 • Nachtzorg
  Doel van het project is meer duurzame en efficiënte organisatie van intramurale nachtzorg. Hierbij is er aandacht voor werkplezier. De vakinhoudelijke kennis van de verpleegkundige achterwacht wordt optimaal ingezet.
 • Specialist ouderengeneeskunde (SO); de verandering van het vak en de nieuwe rol van de SO in de eerste lijn.
  Doel is een eigentijdse SO functie. Het aanbod van medische zorg en behandeling sluit aan op de (veranderende) zorgbehoeften in de regio; waardoor continuïteit van zorg wordt geborgd en expertise met elkaar wordt gedeeld.
 • Digitale gegevensuitwisseling
  Sneller de juiste zorg op de juiste plek door efficiëntere digitale gegevensuitwisseling tussen professionals die WLZ zorg verlenen binnen de VVT en ketenpartners zoals huisarts, SEH en specialist. Het opgeleverde adviesrapport ‘Door de applicaties het bos niet meer zien’ biedt een overzicht van alle lokale, regionale en landelijke projecten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Het rapport en de bijbehorende bijlage zijn via onderstaande links te downloaden. 
     
 •  NOA: Netwerk Ouderenzorg Amsterdam
  Doel van het project is om de ouderengeneeskunde naar de eerste lijn te brengen. Zo kunnen kwetsbare ouderen thuis goede en passende zorg krijgen, op de juiste plek en op het juiste moment. 
 • Zorgturbulentie
  De coronatijd trok een zware wissel op de zorgprofessionals in de VVT. ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises onderzocht de ervaren werkdruk en het welzijn van de medewerkers. De uitkomsten leiden tot duidelijke conclusies en aanbevelingen. 
 • Regionale Capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg voor ouderen
  Een programma voor het regionaal organiseren van de capaciteit en inzet van professionals op de meest effectieve en efficiënte manier.  
 • Lang Leven Thuisflats en Buurten
  Doel van het project is om bestaande flats en buurten te ontwikkelen tot 'Lang Leven Thuisflats en Buurten' zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook als de zorgvraag zwaarder wordt. 

Informatie