Het portal opende op de valreep na vertraging vanwege de verplichte staatssteuntoets door het ministerie van VWS op deze omvangrijke subsidie. RegioPlus heeft er de afgelopen maanden op aangedrongen dat het portal ruim voor de zomervakantie opengesteld kon worden, zodat projecten bij aanvang van het nieuwe studiejaar ordentelijk van start kunnen gaan.

SectorplanPlus is een belangrijk en bewezen succesvol financieringsinstrument om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. Het verder vernieuwen van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is een maatschappelijke topprioriteit. Met SectorplanPlus is komend jaar ongeveer 100 miljoen euro gemoeid. De regeling wordt, net als de afgelopen jaren, uitgevoerd door het samenwerkingsverband RegioPlus.

Hoe ziet het vervolg eruit?

  • In grote lijnen zal SectorplanPlus 2022-2023 vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus. Helaas is het niet mogelijk gebleken oriëntatiebanen ook komend jaar vanuit de regeling te financieren. Waarmee dit dus komt te vervallen.
  • Verder is de verantwoordingslast voor organisaties verder vereenvoudigd voor zover dit staatssteuntechnisch is toegestaan.
  • Meer over SectorplanPlus 2022-2023 is te vinden in het Programma van Eisen.
  • Voor organisaties die nog vragen hebben of meer informatie willen, is er op dinsdag 9 augustus om 10.00 uur een digitale voorlichtingsbijeenkomst. De bijeenkomst duurt een uur met een maximale uitloop van half uur. In deze bijeenkomst worden organisaties meegenomen in hoe de regeling is opgebouwd en de mogelijkheden die het biedt. Ook zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Arbeidsorganisaties kunnen zonder opgave vooraf aan de bijeenkomst deelnemen via deze link. De bijeenkomst wordt opgenomen, zodat deze op een later moment terug kijken is.

 

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?

  • Aanvragen moeten uiterlijk zondag 21 augustus ingediend zijn om volledig aanspraak te maken op subsidie voor opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus 2022 (zoals nieuwe instroom in BBL en HBO opleidingen).
  • Maak een inschatting van de deelnemersaantallen per activiteit als hiervan nog geen exact beeld is. Na 21 augustus is er tot en met 30 september 2022 (17.00 uur) gelegenheid om de aanvraag bij te stellen. Vanwege de korte aanvraagtermijn tijdens de vakantieperiode is er door RegioPlus met het ministerie afgesproken dat er een tweede aanvraagtermijn komt. Deze loopt van 22 augustus tot en met 17.00 uur op 30 september 2022.
  • Let op! Voor ingediende aanvragen in de periode van 22 augustus tot en met 30 september zijn enkel opleidingstrajecten subsidiabel die op zijn vroegst starten op 30 september 2022. Voor alle opleidingstrajecten die gestart zijn in de periode van 22 augustus tot en met 29 september wordt dan geen subsidie afgegeven.

 

Hoe werkt het indienen?

  • Via de website www.sectorplanplus.nl kan per 1 augustus gekozen worden voor de huidige portal voor SectorplanPlus 2017-2022 of de nieuwe portal SectorplanPlus 2022-2023.
  • Een aanvraag voor SectorplanPlus 2022-2023 kan worden ingediend in de nieuwe SectorplanPlus 2022-2023 portal. Vanaf 1 augustus zijn alle documenten, zoals een handleiding te bekijken via portal2022.sectorplanplus.nl

Voor meer informatie