Netwerk Jeugd GGZ

Negen instellingen voor Jeugd GGZ in Groot Amsterdam en vertegenwoordigers van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten Amsterdam (RVVP) zijn verenigd in het Netwerk Jeugd GGZ. Dit netwerk komt jaarlijks vijf keer bijeen om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, voor gezamenlijke visievorming en gezamenlijke uitvoering van projecten en acties, die ten goede komen aan de zorg voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek.

Speerpunten 

  • Versterking van en aansluiting op de basiszorg in de wijk en op school
  • Versterking van het aanbod voor 0-6 jarigen en KOPP
  • Realisering goede aansluiting met de volwassenenzorg
  • Professionalisering multifocale zorg en domeinoverstijgend werken
  • Inbedding crisiszorg voor jeugd in samenwerkingsafspraken 

Ook wordt nauw samengewerkt rond de nieuwe inrichting en inkoop van de Specialistische Jeugdhulp in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland per 2018.

Bekijk hier het Visiedocument 2015-2016 van het SIGRA Netwerk Jeugd GGZ