Netwerk Jeugd GGZ

Negen instellingen voor Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam zijn verenigd in het Netwerk Jeugd GGZ. Er worden jaarlijks zes netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is het onderhouden van de onderlinge contacten, elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, gezamenlijke visievorming en gezamenlijke uitvoering van projecten en acties, die ten goede komen aan de zorg voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek.

Resultaten 2014

  • Centraal stond de overheveling van de Jeugd GGZ naar de gemeentelijke regie en financiering
  • Specifieke aandacht ging uit naar de structuur van de Jeugd GGZ binnen het nieuwe jeugdstelsel en met name de Jeugd GGZ deskundigheid in de wijk, zorginkoop, herziening van het gezamenlijk verwijsformulier en vertegenwoordiging van de Jeugd GGZ in diverse gremia
  • Er is gestart met de uitwerking van een gezamenlijk visiedocument en portfolio-overzicht van de instellingen 

Speerpunten 2015

In 2015 wordt het visiedocument van het netwerk verder geconcretiseerd. De daarin geformuleerde speerpunten voor 2015-2016 worden opgepakt:

  • Versterking van en aansluiting op de basiszorg in de wijk en op school
  • Versterking van het aanbod voor 0-6 jarigen en KOPP
  • Realisering goede aansluiting met de volwassenenzorg
  • Professionalisering multifocale zorg en domeinoverstijgend werken
  • Inbedding crisiszorg voor jeugd in samenwerkingsafspraken

Ook wordt de samenwerking op het gebied van ICT verkend.

NB. Per 1 mei 2015 is de eigen website van het netwerk jeugdggz-amsterdam.nl opgeheven.

Bekijk hier het Visiedocument 2015-2016 van het SIGRA Netwerk Jeugd GGZ