De medewerkers waarderen de gesprekken

Evean wil een organisatie zijn met aandacht voor de medewerkers, waar ruimte is voor open dialoog tussen organisatie en medewerkers. Daarom is de organisatie in januari 2021 gestart met het project 'werkgeluk'. Het was een afgebakend pilotproject binnen één regio van Evean.  Deze aanpak was bedoeld als proeftuin voor de gehele organisatie. 

De insteek was het opleiden van tien 'gelukgidsen' die 'werkgelukgesprekken' voeren met medewerkers. Met deze werkgelukgesprekken wil Evean het werkgeluk van medewerkers vasthouden en vergroten. Deze gesprekken zijn aanvullend op het brede beleid rondom duurzame inzetbaarheid binnen Evean. Belangrijk in deze pilot is dat de gelukgidsen zelf bottum-up invulling gaven aan de rol van gelukgids. Ook bepaalden zij zelf de opzet van de werkgelukgesprekken. 

Resultaat

Inmiddels zijn twintig medewerkers in gesprek gegaan met één van de werkgelukgidsen. Voorafgaand aan het werkgelukgesprek vult de medewerker het werkgelukonderzoek (WGO) in. De uitkomsten zijn gesprekstof voor het eerste werkgelukgesprek. Na het eerste gesprek kunnen er vervolggesprekken zijn.

De medewerkers waarderen de gesprekken. Ze waarderen dat er in individuele gesprekken ruimte is voor hen. Zij voelen zich gehoord en gezien. De waarderende en onderzoekende manier van gesprekvoering draagt bij aan een goede relatie van gids tot medewerker en die vertaalt zich in een heldere hulpvraag.

De gesprekken dragen niet alleen bij aan het werkgeluk van de medewerkers die het gesprek aangingen, maar ook aan het werkgeluk van de werkgelukgidsen zelf. De gelukgidsen hebben hun vaardigheden en kennis op het gebied van positieve psychologie en werkgeluk vergoot en uitgebreid. Het heeft hen meer aan Evean verbonden en gezorgd voor verbondenheid tussen deze medewerkers en tussen de verschillende disciplines van één afdeling.  

Lessen

Wil je als organisatie zelf aan de slag met werkplezier? Dit kun je leren van de pilot van Evean:

  • Heb aandacht voor wat goed gaat: De waarderende manier van vragen stellen levert veel goede gesprekken op; met de gelukgidsen onder elkaar en in de werkgelukgesprekken met andere medewerkers. Er is aandacht voor dat wat al goed gaat en hoe dat versterkt kan worden. Medewerkers voelen zich gehoord en gezien.
  • Begin klein: Dit heeft als voordeel dat een kwalitatieve aanpak kan worden ontwikkeld die in een volgende stap makkelijk schaalbaar is naar de hele organisatie. 
  • Betrek medewerkers: De bottom-up aanpak voor de vormgeving van de inhoud heeft de gelukgidsen verantwoordelijkheid en autonomie gegeven in het werk.
     

Toekomst

Evean kijkt terug op een geslaagde pilot. De opgedane ervaringen geven een mooie basis voor de komende periode. De bottum-up aanpak heeft veel opgeleverd en gezorgd voor draagvlak en betrokkenheid. Dit nemen ze mee in toekomstige projecten.

De komende tijd willen de gelukgidsen nog veel meer werkgelukgesprekken voeren met medewerkers uit de hele organisatie. Daarnaast zal werkgeluk een prominente plek krijgen in de medewerkersreis bij Evean.

De geleerde lessen zijn de basis voor verbeteringen in het proces. Als de beperkende maatregelen door COVID-19 zijn opgeheven, gaan de werkgelukgidsen 'on tour' langs de teams en locaties om meer bekendheid aan het onderwerp werkgeluk te geven en is er voor iedereen de mogelijkheid zich in te schrijven voor een werkgelukgesprek.

Bij vragen of opmerkingen