Subsidies onderwijs

Subsidieregeling praktijkleren

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen. Als u in aanmerking wilt komen voor de subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
Kijk voor deze voorwaarden en meer informatie over de subsidie op
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Subsidieregeling Palliatieve Terminale zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. VWS geeft subsidies om de inzet, opleiding en coördinatie van vrijwilligers in de palliatieve zorg te stimuleren.
Kijk voor het aanvraagformulier en meer informatie over de subsidie op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws/subsidieregeling-palliatieve-terminale-zorg

Subsidieregeling Stageplaatsen zorg (Stagefonds Zorg)

Het Stagefonds geeft zorginstellingen een bijdrage in de stagebegeleidingskosten. Het doel is dat er door het Stagefonds meer stageplaatsen worden gerealiseerd en stagiaires een betere begeleiding krijgen. De verwachting is dat dit de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert. Het kabinet heeft besloten het Stagefonds structureel voort te zetten. AEF concludeert dat het Stagefonds voor de sector een waardevol instrument is om meer en betere stages te realiseren, aandacht te besteden aan de toekomstige arbeidsmarktkrapte en het belang van goed personeelsbeleid te agenderen.
Kijk voor meer informatie over de subsidie op
www.stagefondszorg.nl/

Subsidieregeling vaccinatie zorg (Hepatitis)

De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis) bekostigt de vaccinatie van Hepatitis B van stagiaires in de zorg. De subsidie is voor onderwijsinstellingen in het mbo en hbo. Onderwijsinstellingen die al van de regeling gebruikmaken, ontvangen voor het volgend studiejaar automatisch een aanvraagformulier.
Kijk voor meer informatie over de subsidie op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws/subsidieregeling-vaccinatie-zorg

Beschikbaarheidsbijdrage ziekenhuisopleidingen

Ziekenhuisopleidingen worden sinds 2014 bekostigd via beschikbaarheid bijdragen. Het gaat om de opleidingen medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundige. Een instelling moet aan verschillende criteria voldoen om aanspraak te kunnen maken op een beschikbaarheidbijdrage voor de (medische) vervolgopleidingen.
Kijk voor deze criteria en voor meer informatie over de subsidie op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws/subsidieregeling-ziekenhuisopleidingen

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in de periode 2014-2017 subsidie krijgen om hun medewerkers op te leiden zodat de kwaliteit van het personeel omhoog gaat. De subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is bedoeld voor:

  • de inrichting van interne en externe opleidingen voor personeel;
  • studiebegeleiding van medewerkers in opleiding;
  • de vervanging van medewerkers in opleiding;
  • het gebruik van specifieke opleidingsfaciliteiten.

Kijk voor meer informatie over de subsidie op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws/subsidieregeling-kwaliteitsimpuls-personeel-ziekenhuiszorg