SIGRA Care overleg

Het SIGRA Care Overleg is de ontmoetingstafel van de care organisaties die zorg leveren in de regio Groot Amsterdam. De organisaties zijn actief in de sectoren verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Het SIGRA Care Overleg levert een bijdrage aan de kwaliteit en efficiency van de zorgverlening in de regio Groot Amsterdam. Dit gebeurt door het uitwisselen van informatie en actualiteiten, ontmoeting en netwerken, het bespreken van thema’s en bieden van inspiratie, het oplossen van organisatieoverstijgende knelpunten en lichte belangenbehartiging. 

Tot 2016 had het SIGRA Care Overleg ook een eigen activiteitenagenda waar sturing aan werd gegeven door de leden van het SIGRA Care Overleg en de agendacommissie. In overleg met de leden van het Care Overleg is besloten om vanaf januari 2016 het programma Integrale Gezondheidszorg te starten waarin gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen wordt om over alle domeinen heen de kwetsbare burger in deze regio optimaal te ondersteunen bij het voeren van regie op zijn/haarkwaliteit van leven in relatie tot zijn/haar gezondheid en welzijn. Dit programma wordt aangestuurd door het SIGRA-bestuur. Hiermee is de bestuurlijke aansturing door het Care Overleg op inhoudelijke thema’s komen te vervallen en komt het Care Overleg alleen nog bijeen rondom inhoudelijke integrale thema’s.

Deze samenwerking is onderdeel van het basislidmaatschap van SIGRA

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl