RAAT Amsterdam, Amstelveen, Diemen

Convenant RAAT

In de regio Amsterdam, Amstelveen en Diemen hebben op 15 maart 2018 ruim 50 organisaties in Zorg en Welzijn en sociaal partner CNV Zorg & Welzijn een convenant getekend dat onderliggend is aan RAAT. Hiermee committeren zij zich om gezamenlijk in actie te komen en zich sterk te maken voor voldoende, geïnspireerde en goed opgeleide professionals binnen de sector. Bij de realisatie van de plannen wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen zoals onderwijs, (gemeentelijke) overheden, sociaal partners en zorgkantoor.

Ambities voor Amsterdam, Amstelveen en Diemen:

  1. Een regionale opleidingsquote van minimaal 15% te realiseren in 4 jaar (2018-2021). (Actielijn 1: Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit)
  2. De instroom in mbo-opleidingen in Zorg & Welzijn verhogen naar 3500 in 2021 (komend van 2500 in 2014). De instroom in hbo-opleidingen verhogen naar 1750 in 2021 (komend van 1410 in 2016). (Actielijn 2: Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële werknemers) 
  3. Het gemiddelde opleidingsrendement verhogen met 15% over 4 jaar (schooljaar 2020/2021). Daarbij extra aandacht schenken aan de opleidingen met een lager opleidingsrendement.  (Actielijn 3: Verhogen van het opleidingsrendement)     
  4. In nauwe samenwerking met het onderwijs nieuwe opleidingsmogelijkheden voor te bereiden, te ontwikkelen en te implementeren. (Actielijn 4: Vergroten van de opleidingsmogelijkheden)
  5. Investeren in een aantrekkelijke werkomgeving/ werkklimaat waardoor uitstroom uit de sector wordt beperkt. (Actielijn 5: Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat)