Preventienetwerk Brandveiligheid

De Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) en SIGRA richtten in 2012 het Regionaal Preventienetwerk Brandveiligheid in de zorg op. Het doel van dit netwerk is het verbeteren van de brandveiligheid in zorginstellingen (Cure en Care) in de regio, met als resultaat een blijvend maatschappelijk aanvaardbaar niveau van brandveiligheid.

Hoe?

 • Door het veiligheidsbewustzijn te vergroten bij bestuurders en directieleden van zorginstellingen, maar ook op de werkvloer. Leidend is daarbij de beantwoording van de vraag: wat is een maatschappelijk aanvaardbaar niveau van brandveiligheid
 • Door over en weer verwachtingen te managen: wat mag de zorg van de brandweer verwachten en wat niet, wat mag de brandweer van de zorg verwachten en wat niet. Dit is met name van belang door de nieuwe koers die de brandweer landelijk is ingeslagen (De Brandweer over Morgen, NVBR, 2010). Daarbij wordt de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen, burgers en ondernemers benadrukt.
 • Door te monitoren: hoe staat het met het niveau van brandveiligheid in onze regio? Waar en hoeveel branden/incidenten vonden plaats in de afgelopen jaren? Wat was de oorzaak?
 • Door tijdig kennis, best practices en problemen te delen.
 • Door gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

Werkgroep:  'Regionaal Preventienetwerk Brandveiligheid'

Als eerste stap is er een werkgroep opgezet met inhoudelijk deskundigen van verschillende zorginstellingen in de regio. In deze werkgroep nemen vertegenwoordigers van de volgende organisaties deel: VUmc, Arkin, Cordaan, HVO-Querido, Amstelring, Brandweer Amsterdam-Amstelland en SIGRA. De werkgroep komt 4 keer per jaar bijeen.

Resultaten

 • Startconferentie 5 oktober 2012
  Samen met de werkgroep is de startconferentie voor bestuurders en directieleden van zorginstellingen georganiseerd. Het doel van de startconferentie was bestuurlijke aandacht en commitment voor de oprichting van het Regionaal Preventienetwerk Brandveiligheid in de zorg te genereren.
 • Doelen-Inspanningen-Netwerk
  Door de werkgroep is een Doelen-Inspanningen-Netwerk opgesteld voor 2013/2014.
 • Innovatiedenktank
  Een aantal leden van het Preventienetwerk is aangeloten bij de werkgroep 'Innovatiedenktank'. De innovatiedenktank wil (een aanzet tot) een veranderingsproces bewerkstelligen, waarbij de knelpunten/beperkingen  in de huidige wijze van organiseren van brandveiligheid, niet worden bestreden, dan wel veroordeeld,  maar als uitgangspunt dienen voor het  ontwikkelen  van nieuwe, moderne, vooral functionerende structuren op het gebied van brandveiligheid in de zorg. Dit veranderingsproces moet uiteindelijk uitgerold  worden over  alle partijen in de keten. Van traditioneel georganiseerde  brandveiligheid in zorggebouwen naar een nieuwe  op moderne inzichten en kennis van brandveiligheid gestoelde wijze van verankeren. De innovatie denktank maakt een eerste concept van een convenant voor brandveiligheid