Overleg Opleiden en Zorg

Het Overleg Onderwijs en Zorg is een netwerk van vertegenwoordigers van het onderwijs en opleidingsverantwoordelijken van de zorg in de regio Groot Amsterdam. Het overleg is gericht op de aansluiting van theorie en praktijk in met name de basis- en langdurige zorg. Er is veel aandacht voor de beroepspraktijkvorming (stages). Aan het overleg nemen zeventien zorgorganisaties, vier onderwijsinstellingen (ROC’s en hogescholen) en de gemeente Amsterdam deel.

Doelen (o.a.)

  • Verbeteren beroepspraktijkvorming
  • Ontwikkelen doorlopende leerlijnen
  • Voorkomen van uitval
  • Meer hbo-v in de langdurige zorg

Activiteiten

  • Bespreken en volgen van actuele thema’s in relatie tot het beroepsonderwijs
  • Signaleren en gezamenlijk oppakken van kansen en knelpunten

In voorgaande jaren zijn onder meer competentieprofielen voor praktijkbegeleiders opgesteld en is in samenwerking met het onderwijs een begin gemaakt met de Vakmanschapscolleges in het vmbo. In2016 zal de focus liggen op drie thema’s in het Zorgpact Noord-Holland:

  • Het gezamenlijk invullen van de vrije ruimte in de onderwijs-curricula
  • De doorstroom van mbo naar hbo
  • Stages in de wijk

Het laatste thema is ook onderdeel van een gezamenlijk project waarvoor subsidie is aangevraagd bij het Regionaal investeringsfonds mbo. Doel van het project is het creëren van field labs; wijkgebouwen onder beheer van een zorgaanbieder waar dagopvang van cliënten worden verzorgd en waar studenten les krijgen en van waaruit zij stages lopen in de wijkzorg.