Zorgateliers Juiste zorg op de juiste plek

25-04-19
SIGRA - Zorgatelier

Op 16 april vond de regiobijeenkomst ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ plaats in Amsterdam. SIGRA verzorgde tijdens deze bijeenkomst twee zorgateliers: Transmuraal Platform Amsterdam en Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam.  

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgorganisaties waarin wordt gezocht naar manieren om zorg te verplaatsen (dichterbij mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld eHealth. Het initiatief wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Zorgatelier Transmuraal Platform Amsterdam

In het zorgatelier over het Transmuraal Platform Amsterdam stond de samenwerking tussen 1e en 2e lijn centraal. Het publiek was gemêleerd, van paramedicus tot zorgbestuurder en van beleidsmedewerker in het ziekenhuis tot huisarts. Bij aanvang van dit zorgatelier werd een hoge hoed gevuld met briefjes waarop deelnemers beschreven tegen welke knelpunten zij aanlopen bij de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn. Deelnemers gaven onder andere aan tegen de ‘eilandjescultuur’ in de zorg aan te lopen, dat er geen directe verbinding en afstemming rondom patiëntenzorg is.

In de presentatie die hierop volgde, lichtten Christèle Warmerdam en Tessa van der Leij (SIGRA) en Joost Leferink (huisarts en voorzitter TPA) toe hoe zij in Amsterdam omgaan met vraagstukken als:

  • Hoe zorg je ervoor dat afspraken ook landen en opgevolgd worden en hoe voorkom je vrijblijvendheid?
  • Hoe houd je de verbinding tussen de verschillende stedelijke transmurale afspraken?
  • Wie kun je standaard betrekken bij stedelijke transmurale afspraken? (Met als vereiste dat ze als beroepsgroep georganiseerd zijn en er één aanspreekpunt is)
  • Transmuraal Incident Melden: Wat doe je als de afspraken niet goed opgevolgd worden en er gaat iets mis in de zorgketen?

Landelijk zijn er verschillende transmurale netwerken, waar afspraken gemaakt worden over de zorg voor de patiënt tussen de eerste en de tweede lijn. In Amsterdam is het Transmuraal Platform Amsterdam de plek waar huisartsen, apothekers en specialisten principeafspraken met elkaar maken over de overgang van zorg voor mensen met een chronische ziekte van tweede lijn naar eerste lijn en andersom. Deze afspraken worden onder andere nageleefd door op elkaar afgestemde scholing. Het doel van deze afspraken is optimale zorg (kwaliteit) op de juiste plaats (doelmatigheid) door de juiste zorgprofessional ten behoeve van de patiënt!

De samenwerking doorbreekt de eilandjescultuur en is succesvol vanwege de netwerkstructuur rond de huisartsen, apothekers en ziekenhuizen in de regio. Zorgverleners weten elkaar snel te vinden, mede dankzij een voor de samenwerking gemaakte app, en kunnen elkaar ook makkelijk aanspreken als gemaakte afspraken geschonden dreigen te worden of monitoren of de gemaakte afspraken nageleefd worden. Daarnaast kunnen ook andere beroepsgroepen als diëtisten of specialisten ouderengeneeskunde goed aanhaken om transmurale afspraken te toetsen en vorm te geven.

Zorgatelier Bouw mee aan de verkeerstoren voor de juiste zorg op de juiste plek! 

In dit zorgartelier is gezamenlijk gebouwd aan een verkeerstoren voor brede triage in de stad. Aan de hand van een casus hebben de deelnemers aan het zorgatelier in drie groepen nagedacht over wat er nodig is als iemand opeens hard achteruit gaat, maar vooral ook hoe je dat organiseert. Dat leverde drie verschillende invalshoeken op:

  1. Praktisch. Goede afspraken maken met alle betrokkenen
  2. Procesmatig. Welke stappen moet je met elkaar zetten en wie is daarbij wanneer verantwoordelijk
  3. Conceptueel. Hoe kunnen we zo’n probleem nu voorkomen, wat is er aan vooraf gegaan en hadden we daar al iets anders kunnen doen?

Deze invalshoeken zijn allemaal van belang als je een triagefunctie wilt ontwikkelen waar alle verwijzers terecht kunnen voor alle vormen van tijdelijke zorg voor ouderen. Daar wil je namelijk alleen gebruik van maken als planbare zorg en ondersteuning geen optie is en dan wil je ook dat er goede afspraken zijn over de procedure en de samenwerking.

In 2017 is op basis van gesprekken met alle stakeholders een stedelijk advies opgesteld met een totaaloverzicht van knelpunten en oplossingsmogelijkheden in de keten voor (kwetsbare) ouderen. Lees hier meer over Krakende ketens in de zorg voor ouderen. Eén van de knelpunten was de toegang tot tijdelijke zorg. In de regio Amsterdam werken inmiddels vijf ouderenzorgorganisaties nauw samen in het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam. Hier kunnen huisartsen en huisartsenposten 24/7 terecht voor triage en het eventueel regelen van een tijdelijke opname voor ouderen. Het aanmeldportaal is de eerste stap in het stedelijk organiseren van een brede toegang voor meer verwijzers naar meer vormen van (tijdelijke) zorg dan nu het geval is. Maar hoe regel je de coördinatie en regie in deze spreekwoordelijke “verkeerstoren”.