Uitvoering RAAT in SIGRA-regio’s ‘een prestatie van formaat’

23-01-19
RAAT - SIGRA

Eind december 2018 bracht de Commissie Werken in de Zorg, onder leiding van Doekle Terpstra, haar eerste rapport uit over de kwaliteit en de voortgang van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) aan de Tweede Kamer. Dit rapport kwam tot stand aan de hand van gesprekken met alle 24 regio’s waar RAAT is opgepakt. De commissie is heel positief over de manier waarop RAAT in de drie SIGRA-regio’s is opgepakt!

‘De drie SIGRA regio’s kunnen dienen als voorbeeld voor hoe het arbeidsmarktvraagstuk op te pakken vanuit een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid: het verzekeren van de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede zorg voor alle inwoners in de regio nu en in de toekomst.
In deze regio’s zijn de betrokkenen vergevorderd op weg naar een collectieve mindset. Gezien het grote speelveld is dit een prestatie van formaat. De commissie ziet in de regio’s een actief netwerk van partners die gemotiveerd zijn om de maatschappelijke opgave gezamenlijk aan te pakken en daaraan praktisch uitvoering te geven. De commissie constateert dat het resultaat groter is dan de optelsom van de vele projecten en activiteiten. De actieve samenwerking en betrokkenheid van organisaties binnen SIGRA en het netwerk zijn hierin belangrijke succesbepalende factoren’. 
Aldus de Commissie Werken in de Zorg, voorzitter Doekle Terpstra

Bekijk ook de rest van het advies

Verbetermogelijkheden

Naast de bovengenoemde positieve waardering ziet de commissie ook mogelijkheden voor verbetering. Zo adviseert de commissie de regio’s om het bestuurlijk gesprek nadrukkelijk te richten op een concrete veranderagenda; een heldere visie versterkt en verduidelijkt nog meer de samenhang. Daarnaast ziet de commissie het behoud van personeel de komende tijd als grootste uitdaging. Het thema anders werken - in het bijzonder de inzet van technologische innovatie - heeft in onze regio al nadrukkelijk de aandacht (denk aan het SIGRA Innovatielab Zorg & Welzijn). Een gemeenschappelijke agenda voor anders werken en innovatie en het (deels) combineren van R&D budgetten kan volgens de commissie voor nog meer slagkracht zorgen. Tot slot nodigt de commissie uit tot deelname aan leer en innovatienetwerken om zo met verschillende disciplines na te denken over nieuwe vormen van vrij maken van begeleidingscapaciteit.

Commissie Werken in de Zorg

De commissie Werken in de Zorg heeft als taak de kwaliteit en voortgang van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) te monitoren en te stimuleren. Zij rapporteert  jaarlijks aan VWS over de ontwikkelingen in de regio’s en de voortgang. De opvolging van de adviezen wordt gemonitord en het ministerie van VWS gebruikt de adviezen bij de besluitvorming over toekenning van SectorplanPlus gelden.

Lees meer over RAAT binnen SIGRA