Gedachtegoed project Beter Oud in Amsterdam verspreidt zich over Amsterdam

11-12-18
Gedachtegoed project Beter Oud in Amsterdam verspreidt zich steeds meer over Amsterdam

Na een pilotperiode van anderhalf jaar maakten de vier aanbieders van wijkverpleging (Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring) en drie aanbieders van huisartsenzorg (CHAG, GAZO en SAG) op 8 februari 2018 een doorstart om het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam verder te implementeren in Amsterdam. Hiervoor ging de Elaa onder andere langs bij alle zorggroepen en gezondheidscentra, het platform wijkverpleegkundige zorg, de wijknetwerken en het Amsterdams netwerk van de specialisten ouderengeneeskunde (SO).

Kortom, het gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam wordt actief verspreid en door verschillende praktijken opgepakt!

Gedachtegoed project Beter Oud in Amsterdam

Door de vergrijzing en het sluiten van verzorgingshuizen doen ouderen een groter beroep op de eerstelijnszorg. In het project Beter Oud in Amsterdam laten we de verschillende professionals die betrokken zijn bij een kwetsbare oudere beter samenwerken, zodat mensen zo lang mogelijk, op een veilige en prettige manier, thuis kunnen wonen én/óf beter voorbereid zijn wanneer een opname toch noodzakelijk is. Hoe de praktijk de ouderenzorg meer structuur en samenhang kan geven, hebben het Ben Sajet Centrum en de Elaa eerder beschreven in de handreiking Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen.

Resultaten Proeftuinen

De vier proeftuinen laten na anderhalf jaar al mooie resultaten zien en de verschillen met praktijken die nog niet zijn gestart, zijn duidelijk zichtbaar. Zo hebben alle proeftuinen een multidisciplinair overleg (MDO) opgezet en geborgd, is de samenwerking met wijkverpleging verbeterd, en wordt de specialist ouderengeneeskunde vaker geconsulteerd. Ook welzijn op recept is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En er wordt gestart met gesprekken met ouderen over bewustwording van de invulling van de laatste fase van hun leven (ook wel advanced care planning genoemd).

Er is nog meer nodig

Toch is één van de belangrijke conclusies uit het project Beter Oud in Amsterdam dat we in Amsterdam nog een lange weg te gaan hebben, totdat een multidisciplinaire integrale transmurale aanpak en organisatie ouderenzorg in alle wijken is gerealiseerd. De wil bij de professionals is er, alleen ontbreken vaak een aantal essentiële randvoorwaarden voor implementatie, zoals voldoende tijd om deze zorg op te pakken, structurele financiering en beschikbaarheid van de samenwerkingspartners (zoals een specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige).  

Wilt u aan de slag met het verder verbeteren van hun ouderenzorg?
Kijk op onze website voor de handreiking en andere handige tools en/of neem contact op met Mathilde Dijk voor extra advies (m.dijk@elaa.nl).

Lees meer over het project Beter Oud in Amsterdam