Duurzame inzetbaarheid blijft belangrijk onderwerp

20-02-18
Duurzame inzetbaarheid blijft belangrijk onderwerp - SIGRA

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor het behoud van vitale en gezonde medewerkers en het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. SIGRA ondersteunt werkgevers bij het voeren van een duurzaam personeelsbeleid door aandacht te besteden aan verschillende onderwerpen: werkdruk, zelfregie, werkplezier en gezondheid. Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en aandacht voor duurzame inzetbaarheid bij onze leden, is in januari 2018 een vragenlijst uitgezet. Het doel van het onderzoek (Peilstation Duurzame Inzetbaarheid 2018) is het afstemmen van de aanpak vanuit SIGRA op de wensen van haar leden.

Er was een respons van 32%. Dit betekent dat de resultaten een aardig beeld geven van de ideeën die onder de leden leven, maar niet dat deze resultaten representatief zijn voor alle leden van SIGRA. In algemene zin kan worden gesteld dat er uit het onderzoek wel blijkt dat bij de regionale zorginstellingen er aandacht is voor het thema en dat de urgentie (onder de respondenten) hoog is. Het meest genoemde thema is leeftijdsbewust personeelsbeleid, gevolgd door de thema’s: vitaliteit/gezondheid, werkdruk en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.

Actiepunten voor het komende jaar

In overleg en in samenwerking met de zorgorganisaties, wil SIGRA in het verlengde van het onderzoek verschillende acties ondernemen het komende jaar:

  • We beginnen met het delen van de resultaten, de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek onder de leden.
  • De leden worden benaderd om bij hen het enthousiasme voor beleid en de inzet van activiteiten op het thema Duurzame zetbaarheid te stimuleren.
  • Voortdurend wordt hierbij het met de leden ontwikkelde vitaliteitshuis onder de aandacht gebracht en worden leden worden uitgenodigd om hun best practices hierin te delen.
  • We gaan de vernieuwing van het landelijk project Gezond & Zeker en ook de kennissite ‘Blijf Inzetbaar’ actief promoten vanuit SIGRA.
  • Bij voldoende belangstelling organiseren we een masterclass lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid/ziekteverzuim.
  • We gaan in overleg met alle bestuurders die in 2017 deelnamen aan de jaarlijkse werkconferentie een medewerkersdialoog organiseren om tot minimaal drie doorbraakideeën op het gebied van duurzame inzetbaarheid te komen.
  • Op 20 maart 2018 vindt in samenwerking met Aon de themabijeenkomst: 'Democratisch leiderschap als business model' plaats.
  • We gaan met een afvaardiging van zorgwerkgevers en stakeholders verkennen of we in het najaar een bijeenkomst voor medewerkers 'Omgaan met werkdruk' kunnen organiseren.
  • Ook zetten we in op het aanreiken van tools en het delen van best practices die bij kunnen dragen aan het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers binnen de organisaties. 
  • Tenslotte organiseren we in november met de leden een 'Sterk in je werk week', waarbij medewerkers een kijkje in de keuken kunnen nemen bij andere organisaties en zij worden op verschillende manieren uitgenodigd om na te denken over hun eigen loopbaan.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek Peilstation Duurzame Inzetbaarheid 2018

Duurzame inzetbaarheid is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs