Geriatrische Revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is kortdurende, multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of functionele achteruitgang. Deze groep kwetsbare patiënten wordt na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis opgenomen. De zorg richt zich op verwacht herstel van functioneren en participatie. Er wordt gestreefd naar een zodanig herstel dat bij voorkeur terugkeer naar de oude woonsituatie (thuissituatie) mogelijk is. Het behandelen van complicaties en het reguleren van de bijkomende aandoeningen neemt in het revalidatietraject een grote plaats in. GRZ wordt verleend aan patiënten met uiteenlopende achtergronden, zoals CVA, trauma, amputatie, electieve orthopedie en een groep ‘overige kwetsbare ouderen

Kennisplatform Geriatrische Revalidatiezorg

Per 1 januari 2013 werd de geriatrische revalidatiezorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Binnen SIGRA is toen het Kennisplatform Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) gevormd, om de ontwikkelingen binnen de GRZ stedelijk op te pakken. Het Kennisplatform Geriatrische Revalidatiezorg is inmiddels niet langer actief. De onderstaande afspraken die gemaakt zijn wel nog steeds geldig voor Groot Amsterdam. De resultaten van het Kennisplatform Geriatrische Revalidatiezorg staan beschreven in de notitie ‘Resultaten Platform GRZ 2012 2013’.

Afspraken rondom de triage

  • de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) trieert voor ouderen die (kansrijk) in aanmerking komen voor GRZ.
  • De triage als inhoudelijk oordeel over de vraag of GRZ zinvol en haalbaar is, vindt plaats onafhankelijk van de organisatie waarvoor de SO werkzaam is.
  • Na uitkomst op basis van triage zullen de transferbureaus de bemiddeling naar de instellingen in gang zetten.
  • De betaling van de SO vindt plaats op basis van de registratie in POINT

Dit project is onderdeel van het programma Integrale Gezondheidszorg