Doorstroming patiënten

Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg is één van de speerpunten van SIGRA. Er is een integrale Stuurgroep opgericht die een prioritering heeft aangebracht in de knelpunten die worden ondervonden.

Speerpunten Doorstroming

Integrale Gezondheidszorg 
1. Kwantificeren patiëntstromen en problematiek
2. Actuele beslisboom als online applicatie
3. Operationele samenwerkingsafspraken tussen huisarts, Huisartsenpost, SEH en VVT (uitgangspunt is de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie te organiseren en slechts waar nodig over te gaan tot een (tijdelijke) opname in de V&V of het ziekenhuis)
4. Zodra een V&V-locatie in de stad is ingericht waar (O)GGZ-cliënten acuut opgevangen kunnen worden, optimaliseren van deze locatie in doorstroming
ICT, innovatie en eHealth
5.Verbeteren medische en verpleegkundige overdracht
6. Visieontwikkeling overdracht op langere termijn
Arbeidsmarkt en Onderwijs
7.Uitwisselingsstage tussen wijkverpleging en transferverpleging & GGZ
8. Stimuleren deskundigheidsbevordering (O)GGZ in de (reguliere) V&V

Al behaalde resultaten

 • Stedelijk advies 'Krakende ketens in de zorg voor kwetsbare ouderen' Een advies voor verbetering van samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Amsterdam dat een totaal overzicht geeft van de complexiteit en verbeterpunten voor alle spelers die zijn betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verbeteringen per domein die op organisatieniveau opgepakt kunnen worden & domeinoverstijgende uitdagingen die een stedelijke aanpak behoeven.
 • Beslisboom voor patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg SIGRA heeft een beslisboom ontwikkeld voor de doorstroming van patiënten (thuis of in het ziekenhuis) die vervolgzorg nodig hebben. Doel is om overzicht te creëren in de diversiteit aan regelingen en mogelijkheden, zodat een patiënt de juiste zorg op de juiste plek tegen de juiste financiering krijgt.
 • Vernieuwde regeling Crisiszorg Wlz De regeling Crisiszorg Wlz zorgt ervoor dat patiënten in een crisissituatie thuis, binnen 24 uur worden opgenomen in een verpleeghuis. Deze crisisplek is voor de patiënt maximaal 2 weken beschikbaar. De Wlz-indicatie die al is toegekend of nog wordt aangevraagd, geldt voor onbepaalde tijd. Daarom wordt er gedurende de 2 weken dat een patiënt op een crisisplek ligt, gezocht naar een permanente plek binnen een verpleeghuis.
 • Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam Huisartsen kunnen per 16 juli 2018 24/7 via één telefoonnummer patiënten aanmelden voor een tijdelijke opname in een verpleeghuis. Het gaat daarbij om ELV en Wlz-crisiszorg. De medewerker van het aanmeldportaal regelt een opname of plaatst een patiënt op de wachtlijst als er geen bed beschikbaar is.

Achtergrond

Uit een knelpuntenanalyse blijkt dat er verschillende aspecten zijn die goede doorstroming bemoeilijken:

 • Complexiteit en diversiteit in mogelijkheden voor (tijdelijke) opnamen
 • Onduidelijkheid in definities
 • Meer druk op acute opnamen door het langer thuis blijven wonen
 • Toegankelijkheid en bereikbaarheid buiten kantoortijden niet altijd goed geregeld
 • Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden

Stuurgroep Doorstroming

In de Stuurgroep Doorstroming zijn personen vanuit de verschillende domeinen betrokken, waardoor we met een integrale blik naar de problematiek kunnen kijken. De leden van de Stuurgroep zijn: 

 • Eric Hisgen – voorzitter & portefeuillehouder vanuit het SIGRA bestuur
 • Frans Smits – huisartsen
 • Arnoud van Grunsven – huisartsenposten
 • Jan Withaar – extramurale VVT
 • Manja de Jonge – intramurale V&V                                      
 • Foka Eekhof – GGZ (t/m zomer 2016) 
 • Mariët Dirkzwager – ziekenhuizen

Dit project is onderdeel van het Programma Integrale Zorg & Welzijn