Crisiszorg vanuit de Wlz

In Amsterdam maakten de verpleeghuisaanbieders afspraken over de opvang van cliënten die thuis in ‘crisis’ komen en met spoed een opname in het verpleeghuis nodig hebben. Er is per stadsregio één locatie met één telefoonnummer voor Crisiszorg Wlz. De huisarts kan via het telefoonnummer 020 2628112 24 uur per dag, 7 dagen per week een crisisopname aanvragen. De afspraken zijn vastgelegd in de Regeling Crisiszorg Wlz. Open deze om de contactgegevens voor het aanmelden van een cliënt te vinden. 

Definitie van crisis

Om in aanmerking te komen voor crisisopname onder de Wlz dient de klant te voldoen aan alle hier genoemde criteria:

  1. De cliënt heeft een Wlz-indicatie (zzp) of de aanvrager van de spoedopname verwacht dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt;
  2. Er is sprake van een acute verandering;
  3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig DUS de cliënt dreigt een onacceptabel risico te lopen op lichamelijk en geestelijk letsel, dan wel zijn omgeving in gevaar te brengen;
  4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk DUS de inzet van enkel thuiszorg (eventueel verhoging van de zorginzet) is niet voldoende om het gevaarscriterium op te heffen.

Doorstroming patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg

Naast de regeling Crisiszorg Wlz zijn er meerdere mogelijkheden voor het inzetten van (tijdelijke) vervolgzorg. SIGRA heeft vanuit het project Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg o.a. een beslisboom ontwikkeld voor de doorstroming van patiënten (thuis of in het ziekenhuis) die vervolgzorg nodig hebben.

Dit project is onderdeel van het programma Integrale Zorg en Welzijn