Stip op de horizon

De ‘stip op de horizon’ van het RAK beschrijft de gewenste situatie voor de verpleeghuissector in Amstelland-Meerlanden in 2022. Op basis hiervan zijn projecten geformuleerd om tot deze gewenste situatie te komen.

Verpleeghuiszorg in Amstelland en Meerlanden in 2022:

In 2022 ervaren cliënten in verpleeghuizen in Amstelland en Meerlanden persoonlijke en professionele aandacht voor de zorg en daaraan gerelateerde welzijnsvragen waar zij mee kampen. De toegenomen complexiteit van de zorgvragen kunnen wij hanteren en er is structureel aandacht voor de familie en de vrienden (systeem) van de cliënt. Dit niet alleen tijdens het verblijf in het verpleeghuis, maar ook daarvóór zodat de overgang naar een verpleeghuis geen schok is maar als een warme ervaring wordt beleefd.

De diversiteit van bevolking in Amstelland en Meerlanden reflecteert zich in het aanbod van de zorg. Voor elke inwoner, ongeacht zijn culturele of religieuze achtergrond dan wel zijn seksuele oriëntatie, woonachtig in een dorp of een grotere stad als Hoofddorp of Amstelveen, is een plek binnen de ouderen(verpleeghuis-)zorg in de regio te vinden waarin hij of zij zich thuis kan voelen.

De groeiende populatie ouderen die recht heeft op een WLZ-indicatie weet die, binnen een locatie of thuis, te verzilveren. Dat betekent dat de groei van verpleeghuiszorg zowel thuis als op verpleeghuiszorglocatie gefaciliteerd moet worden. Dit vraagt om voldoende geschikte woonzorglocaties.

Goede zorg vraagt medewerkers die zich toegerust en ondersteund voelen om hun werk goed te doen, in hun werk voldoening kunnen vinden en voldoende loopbaanmogelijkheden ervaren. Zij zijn trots op hun werk en voelen zich gewaardeerd door de organisatie waar zij werken. Deze visie op werkgeverschap is een belangrijk element van onze toekomstvisie. Mooi werk in een mooie regio en in een mooie branche. Het impliceert onder andere aandacht van alle betrokkenen (werkgever en gemeente) voor aanvaardbare nabije huisvesting van medewerkers en bereikbaarheid van de werkplek.

Projecten RAK Amstelland-Meerlanden

Warme overdracht, zachte landing

Door middel van pilots onderzoeken we hoe we de verhuizing naar een verpleeghuis kunnen verbeteren door zowel de toekomstige bewoner als de naasten voor te bereiden op de overgang. Bijvoorbeeld door met beeldmateriaal te laten zien hoe het verpleeghuis eruit ziet en door deelname aan activiteiten in het verpleeghuis voorafgaand aan de verhuizing. Een van de resultaten is een folder met uitleg over een verhuizing naar een verpleeghuis. Verwijzers kunnen deze aan oudere en hun naasten aanbieder. Er wordt stap voor stap uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij een verhuizing naar een verpleeghuis. De folder is begin 2022 in een nieuw jasje gestoken. 

Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt

Met het project ‘Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt’, willen we de naasten op een positieve manier betrokken houden bij het leven van de bewoners. Dit doen we door zorgmedewerkers beter toe te rusten om samen te werken met naasten in het dagelijkse leven, maar ook als het spannend en moeilijk wordt. Daarnaast ontlasten we naasten, zorgmedewerkers en medebewoners wanneer er sprake is van complexe samenwerkingsvraagstukken.

Technologische innovatie; leren door te doen

We willen succesvolle innovatieve zorgtechnologieën gericht op het leefplezier van de bewoners en het werkplezier van de medewerkers, versnellen en opschalen. We doen dit door:

  • met ‘digicoaches’ de digitale vaardigheden van medewerkers te vergroten;
  • zorgmedewerkers te laten kennismaken en omgaan met technologieën;
  • te onderzoeken welke innovaties kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en arbeidsbesparing;
  • vanuit de dagelijkse zorgpraktijk innovaties te implementeren en evalueren.


Zicht op vraag en aanbod specifieke doelgroepen

Het project ‘Zicht op vraag en aanbod specifieke doelgroepen’ richt zich op doelgroepen in Amstelland en Meerlanden die tussen wal en schip belanden omdat het zorgaanbod niet aansluit op de specifieke vraag. Het gaat om jonge mensen met dementie, ouderen met gerontopsychiatrie en ouderen met probleemgedrag in de intramurale setting.

We onderzoeken de ondersteuningsvraag van deze doelgroepen en knelpunten in het huidige zorgsysteem. Oplossingen worden in pilotvorm in de praktijkvorm getest en bestaan onder andere uit een adviesteam probleemgedrag, haalbaarheidsstudie voor een verblijfsafdelingen voor gerontopsychiatrie en een voor jonge mensen met dementie  en zijn handvatten voor zorgprofessionals ontwikkeld.

Sociale benadering dementie

We stimuleren de regionale samenwerking en de verbetering van zorg aan thuiswonende cliënten met dementie. We ondersteunen mantelzorgers en voorkomen opname bij vroege dementie.

Leren is werken, werken is leren

Door praktijkbegeleiding en een digicoach in te zetten op de zorgafdeling verbeteren we het leerklimaat in de verpleeghuizen en zetten we in op een andere manier van leren.

Procedure Rechterlijke Machtiging ambulante setting ten behoeve van cliënten met diagnose dementie regio Amstelland

Met dit project willen we komen tot regionaal beleid in de regio Amstelland ten aanzien van de procedure Rechtelijke Machtiging ambulante setting voor cliënten met diagnose dementie.

Draaiboek uitvoering WZD voor huisartsen in Amstelland en aanbieders WLZ zorg zonder behandeling

Doel van dit project is een draaiboek te schrijven voor de hulpverlening voor cliënten die nu tussen wal en schip vallen vanwege een indicatie WLZ zonder behandeling. Uitvoering van de WZD moet hiervoor afgestemd worden tussen huisarts, thuiszorg en VVT aanbieder.

Regiovisie

In samenwerking met Zorgkantoor Zorg & Zekerheid wordt een regiovisie ontwikkeld voor de regio Amstelland-Meerlanden.